پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گذاشتن شیئ سنگین بر شکم میت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تثقیل بطن میت

اعم

گذاشتن، مکروهات بعد مرگ

وابسته

شکم میت

منابع

  • العروة الوثقی (ط.ج) جلد 2 : صفحه 21