پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

تَخَصُّر) تَخْصیر(: گذاشتن دست بر تهیگاه و تکیه کردن بر آن/ گذاردن دست بر بالای ران و تکیه دادن بر آن.

از تخصّر به معنای دوم به تورّک) ر تورّک (نیز تعبیر شده و از آن به هر دو معنا در باب صلات سخن رفته است.

تخصُّر - به هر دو معنای یادشده - در نماز کراهت دارد. 1

1. جواهر الکلام 91 /11؛ العروة الوثقی 722 /1.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 391

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گذاشتن دست به پهلو» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تخصیر، تخصّر

اعم

مکروهات نماز

وابسته

پهلوی انسان، خاصره

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 11 : صفحه 41
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 90، 91
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 391، 660
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 225