پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گذاشتن دست بر خاصره» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

صلب در نماز

اعم

مکروهات نماز

وابسته

خاصره

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 43 : صفحه 311
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 90