پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث امام علی علیه السلام درباره توصیف گاو بعد از گوساله پرستی بنی اسرائیل ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 488

حدیث امام علی علیه السلام درباره توصیف گاو قبل از گوساله پرستی بنی اسرائیل ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 488