پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گاومیش» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جاموس، جوامیس

اعم

گاو ( فقه )

وابسته

آشامیدن شیر گاومیش، خوردن گوشت گاومیش، زکات گاو میش

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 6
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 270
  • فقه السنة جلد 3 : صفحه 272
  • کشاف القناع جلد 6 : صفحه 244
  • کشف اللثام (ط ق) جلد 2 : صفحه 262
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 164