پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «کُنار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نبق

اعم

میوه

وابسته

سدر