پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شهادت، کفر ( فقه )

وابسته

شاهد ( فقه )، شاهد اصل

منابع

  • الفقه جلد 86 : صفحه 330، 355
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 452
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 167
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 86، 206، 218
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 130، 140
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 281
  • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 210