پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شاهد ( فقه )

وابسته

انکار شاهد اصل، بیماری شاهد اصل، تعدیل شاهد اصل، تعذر حضور شاهد اصل، حضور شاهد اصل، شاهد فرع، شهادت اصل، شهادت بر شهادت، عدم حضور شاهد اصل، کفر شاهد

منابع

  • الفقه جلد 86 : صفحه 313
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 398
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 152
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 192
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 158
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 504
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 447
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 272، 277