عملکردها

کتاب (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

کتاب (قرآن) : یکی از اسامی قرآن

«کتاب» مصدر، و در معانی کتابت (نوشتن) ، مکتوب (نوشته شده) ، جمع و گردآوری، وجوب و لزوم و… استعمال شده است. «کتاب» یکی از مشهورترین اسامی و صفات قرآن است و در حدود هشتاد مورد، از قرآن با لفظ «کتاب» یاد شده است. در ادله اربعه از علم اصول فقه (کتاب (قرآن) ، سنت، عقل و اجماع) و منابع فقه نیز از قرآن به عنوان کتاب یاد می‌شود.

علل انتخاب نام کتاب برای قرآن:

1. چون قرآن در سطور نگاشته شده است.

2. به سبب جمع شدن انواع علوم، قصص و اخبار به شیواترین شکل ممکن در قرآن.

3. تکالیفی از سوی خدای متعالی در قرآن بر مردم واجب شده است، از این رو قرآن را کتاب نامیده‌اند.

منابع

 1. التفسیر الکبیر جلد 2 : صفحه 14
 2. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 1 : صفحه (35-36)
 3. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 1 : صفحه 14
 4. جمال القراء و کمال الاقراء جلد 1 : صفحه (169-172)
 5. تاریخ قرآن : صفحه (27-30)
 6. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 181
 7. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 276
 8. النبأ العظیم (نظرات جدیدة فی القرآن) : صفحه 12

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه کتاب (قرآن) به زیرصفحه کتاب (قرآن)/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 181
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 276
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 347
 • التفسیر الکبیر جلد 2 : صفحه 14
 • النبأ العظیم (نظرات جدیدة فی القرآن) : صفحه 12
 • تاریخ قرآن : صفحه (27-30)
 • جمال القراء و کمال الاقراء جلد 1 : صفحه (169-172)
 • علوم القرآن : صفحه 18
 • مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 1 : صفحه 14، (35-36)