پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

معانی کتاب (قرآن) ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 صفحه 276
تفسیر طبرى (جامع البیان فى تفسیرالقرآن) جلد 1 صفحه 34

وجه تسمیه قرآن به کتاب (قرآن) ، منابع:

علوم القرآن صفحه 18

تعریف کتاب (قرآن) ، منابع:

مجمع البیان فی تفسیر القران جلد 1 صفحه 41

تعریف لغوی کتاب (قرآن) ، منابع:

تاریخ قرآن صفحه 27

دیدگاه دراز ، محمد عبد الله،1894-1958م. درباره وجه تسمیه کتاب (قرآن) ، منابع:

تاریخ قرآن صفحه 30

وجه تسمیه قرآن به کتاب (قرآن) ، منابع:

پژوهشى در تاریخ قرآن کریم صفحه 25

تعریف لغوی کتاب (قرآن) ، منابع:

پژوهشى در تاریخ قرآن کریم صفحه 25