پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"کتابت وحی"واژه زیر را بکار ببرید:

کتابت قرآن