پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:نوشت افزار قرآن، کتابت قرآن، کاتبان مصاحف.

اصطلاح‌نامه

وابسته

کاتبان مصاحف، مصاحف

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه کتابت مصاحف به زیرصفحه کتابت مصاحف/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 187
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 376، 377
  • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 403
  • التمهید فی علوم القرآن جلد 8 : صفحه 124، 127، 128
  • الجامع لاحکام القرآن جلد 1 : صفحه 51، 52، 53