پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «وقف فصول اذان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جزم فصول اذان، سکون در اذان

اعم

مستحبات اذان، وقف ( ‌ تجوید )

وابسته

اشمام ( فقه )، اعراب اواخر فصول اذان، فصول اذان

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 7 : صفحه 408
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 582
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 95
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 184
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 94
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 172
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 599
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 3 : صفحه 497
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 83