پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"سکون در اذان"واژه زیر را بکار ببرید:

وقف فصول اذان