پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"وضع ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

گذاشتن