پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «وصیت بر زندانی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

وصیت بر اهل سجون

اعم

وصیت بر عنوان عام

وابسته

زندانی ( فقه )

منابع

  • جلد 3 : صفحه 61
  • حواشی الشروانی جلد 7 : صفحه 54
  • سبل السلام جلد 5 : صفحه 166