پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

واضع الفاظ ، منابع:

مقالات الاصول جلد 1 صفحه 59
تسدید الاصول جلد 1 صفحه 21
المحصول فى علم اصول الفقه جلد 1 صفحه 181
محاضرات فى اصول الفقه جلد 1 صفحه 33
اصول الفقه جلد 1 صفحه 19
فوائد الاصول جلد 1 صفحه 30
اصول الاستنباط صفحه 56
انوار الاصول جلد 1 صفحه 35
الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 صفحه 66
المحصول فى علم الاصول جلد 1 صفحه 51
بحوث فى علم الاصول جلد 1 صفحه 83
بحوث فى الاصول جزء 1 صفحه 24

تعریف واضع الفاظ ، منابع:

دروس فى علم الاصول جلد 1 صفحه 77

دیدگاه عصام الدین اسفراینی ، ابراهیم بن محمد ، - 943ق درباره واضع الفاظ ، منابع:

المحصول فى علم اصول الفقه جلد 1 صفحه 182

دیدگاه نائینی ، محمد حسین ، 1277 - 1355ق. درباره واضع الفاظ ، منابع:

محاضرات فى اصول الفقه جلد 1 صفحه 33

دیدگاه اشعرى،على بن اسماعیل،260-324ق. درباره واضع الفاظ ، منابع:

المحصول فى علم اصول الفقه جلد 1 صفحه 181

دیدگاه اشاعره درباره واضع الفاظ ، منابع:

تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 13

دیدگاه اصولیون درباره واضع الفاظ ، منابع:

المحصول فى علم اصول الفقه جلد 1 صفحه 182
اصول الفقه جلد 1 صفحه 19
الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 صفحه 67

دیدگاه صدر ، محمد باقر ،1931-1979م. درباره واضع الفاظ ، منابع:

بحوث فى علم الاصول جلد 1 صفحه 86

دیدگاه جبایی ، عبد السلام بن محمد ، 247 - 321ق. درباره واضع الفاظ ، منابع:

المحصول فى علم اصول الفقه جلد 1 صفحه 182

واضع الفاظ شیعه علی(ع) توسط حضرت محمد صلی الله علیه و آله ، منابع:

شبهای پیشاور صفحه 142