پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

وارد منفصل : دلیل واردِ مستقل از دلیل مورود

وارد منفصل، مقابل وارد متصل بوده و به معنای دلیل واردی است که به دلیل مورود متصل نبوده و همراه آن نیست، بلکه در کلامی جداگانه و مستقل از آن ذکر شده و از نظر عرفی جزء لفظی دلیل مورود یا ملحقات آن شمرده نمی‌شود، مثل: ورود دلیل امارات (دلیل وارد) بر دلیل اصول عقلی (دلیل مورود) ، هم چون برائت عقلی، احتیاط و قاعده تخییر.

منابع

  1. بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه (48-49)
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

دلیل وارد

وابسته

وارد متصل

منابع

  • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه (48-49)، 58