پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «وارث فرض بر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

وارث به تسمیه

اعم

وارث ( فقه )

وابسته

ارث به فرض

منابع

 • ارث : صفحه (83-85)
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه (333-334)
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 8 : صفحه 92
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 10، 12
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-2 : صفحه (83-84)
 • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 811
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 342
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3724، 3725
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 570، 572
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 13، 16، 17، 18
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 17 : صفحه 17