پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"وارث به تسمیه"واژه زیر را بکار ببرید:

وارث فرض بر