پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

وارث ( فقه )

وابسته

اجتماع وارث، اسباب ( فقه )، وارث نسبی

منابع

  •  : صفحه 86
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 8 : صفحه 252
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 351
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3726
  • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه 300