پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واحد جنسی ( اصول فقه ) : صفت دو یا چند نوع مشترک در یک جنس

واحد جنسی، واحدی است که جنس برای انواع مختلف خود می‌باشد؛ به عبارت دیگر، به وحدت چند نوع در یک جنس، واحد جنسی گفته می‌شود، مانند: حیوان که انواع مختلفی هم چون انسان، اسب و غیره دارد و همه با هم وحدت جنسی دارند.

بیشتر اصولی‌ها از جمله مرحوم ' آخوند خراسانی ' معتقدند قید واحد ـ در بحث اجتماع امر و نهی در شیء واحد ـ برای اخراج واحد جنسی نیست، بلکه واحد جنسی را هم در برمی گیرد، مثل: حرکت و سکون کلی که در مثال نماز خواندن در خانه غصبی هم عنوان صلاتی دارد و هم عنوان غصبیت؛ یعنی در این جا نیز نزاع است که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر. ' عضدی ' منظور از ' واحد ' را فقط واحد شخصی می‌داند و بر اساس نظر او نزاع شامل واحد جنسی و نوعی نمی‌شود؛ بنابراین، در واحد جنسی اجتماع امر و نهی جایز است، مانند این که شخصی به احضار یک حیوان امر و از احضار همان حیوان نهی نماید.

منابع

 1. الوصول الی کفایة الاصول جلد 2 : صفحه 313
 2. المنطق : صفحه 72
 3. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 291
 4. مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 2 : صفحه (109-110)
 5. کفایة الاصول : صفحه 183
 6. ایضاح الکفایة جلد 3 : صفحه 11
 7. سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه 456
 8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

واحد کلی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واحد جنسی ( اصول فقه ) به زیرصفحه واحد جنسی ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 291
 • المنطق : صفحه 72
 • الوصول الی کفایة الاصول جلد 2 : صفحه 313
 • ایضاح الکفایة جلد 3 : صفحه 11
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 377
 • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 350
 • سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه 456
 • کفایة الاصول : صفحه 183
 • مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 2 : صفحه (109-110)