پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واحد بالنوع ( اصول فقه ) : دو یا چند فرد از نوع واحد

واحد بالنوع، واحدی است که افرادی دارد و آنها در یک نوع خاص با هم متحدند، ولی وجودهای خارجی گوناگونی دارند، مانند: زید، عمرو و زینب که در انسان بودن با هم اشتراک و در وجود خارجی تغایر دارند.

بیشتر اصولی‌ها معتقدند واحد بالنوع از نزاع در اجتماع امر و نهی خارج است.

منابع

 1. آراؤنا فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 232
 2. فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 539
 3. لغت نامه دهخدا جلد 14 : صفحه 20365
 4. الوصول الی کفایة الاصول جلد 2 : صفحه 313
 5. کفایة الاصول : صفحه 183
 6. ایضاح الکفایة جلد 3 : صفحه 11
 7. سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه 456
 8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

واحد ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واحد بالنوع ( اصول فقه ) به زیرصفحه واحد بالنوع ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آراؤنا فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 232
 • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 168
 • الوصول الی کفایة الاصول جلد 2 : صفحه 313
 • ایضاح الکفایة جلد 3 : صفحه 11
 • سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه 456
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 539
 • کفایة الاصول : صفحه 183
 • لغت نامه دهخدا جلد 14 : صفحه 20365