پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واحد بالجنس ( اصول فقه ) : دو یا چند نوع از جنس واحد

واحد بالجنس، واحدی است که افراد آن در ماهیت، اشتراک، ولی در وجود خارجی اختلاف و تعدد دارند، مانند: سجود که افراد و انواع متعدد دارد، از جمله: سجود برای خدا، سجود برای خورشید و سجود برای بت و غیره که هر یک در خارج، وجودی غیر از دیگری دارد، هر چند همه آنها تحت ماهیت سجود قرار می‌گیرد. بیشتر اصولی‌ها امر و نهی را در مورد واحد بالجنس جایز می‌شمارند؛ یعنی روا است آمر به یک نوع سجده (مانند سجده برای خدا) امر و از نوع دیگر آن (سجده برای بت) نهی کند؛ اما عده‌ای دیگر هم چون معتزله اجتماع امر و نهی را در این مورد جایز ندانسته‌اند. برخی از اصولی‌ها نیز واحد بالجنس را از محل کلام خارج می‌دانند.

منابع

 1. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 291
 2. الوصول الی کفایة الاصول جلد 2 : صفحه 313
 3. کفایة الاصول : صفحه 183
 4. فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 66
 5. لغت نامه دهخدا جلد 14 : صفحه 20365
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

واحد ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واحد بالجنس ( اصول فقه ) به زیرصفحه واحد بالجنس ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 291
 • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 168
 • الوصول الی کفایة الاصول جلد 2 : صفحه 313
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 66
 • کفایة الاصول : صفحه 183
 • لغت نامه دهخدا جلد 14 : صفحه 20365
 • معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 93