پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

واجب غیر موقت : واجب فاقد وقت معیّن

واجب غیر موقت، واجبی است که در شرع مقدس وقت مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است، بلکه هر زمان که انجام گیرد، مصلحت بر آن بار می‌شود، مانند: قضای نماز و روزه فوت شده.

منابع

 1. شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 204
 2. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 97
 3. الاصول العامة للفقه المقارن جلد 1 : صفحه 60
 4. تحریرالمعالم : صفحه 59
 5. کفایة الاصول : صفحه 177
 6. ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 511
 7. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 369
 8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

واجب ( اصول فقه )

اخص

واجب غیر فوری، واجب فوری ( اصول فقه )

وابسته

واجب موقت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واجب غیر موقت به زیرصفحه واجب غیر موقت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 190
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 275
 • اصول السرخسی جلد 1 : صفحه 48
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 97
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 197
 • الاصول العامة للفقه المقارن جلد 1 : صفحه 60
 • ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 511
 • تحریرالمعالم : صفحه 59
 • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 338
 • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 204
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 70
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 369
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 236
 • کفایة الاصول : صفحه 177
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 60
 • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 396