پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واجب غیر محدّد : واجب غیر مقیّد به حدّ و اندازه معیّن

واجب غیر محدّد، مقابل واجب محدّد، عمل واجبی است که مولا و شارع برای آن، حد و اندازه‌ای معین نکرده است، مانند: وفای به عهد و نذر.

منابع

 1. اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 59
 2. الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 127
 3. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه (61-62)
 4. اصول الفقه : صفحه 49
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

واجب ( اصول فقه )

وابسته

واجب محدَّد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واجب غیر محدّد به زیرصفحه واجب غیر محدّد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 59
 • اصول الفقه الاسلامی : صفحه 59
 • اصول الفقه : صفحه 49
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه (61-62)
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 2 : صفحه 196
 • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 127