پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واجب غیری ( اصول فقه ) : فعل واجب شده به دلیل مقدمیت آن برای واجب دیگر

واجب غیری، مقابل واجب نفسی بوده و به واجبی گفته می‌شود که خودش به نفسه و به طور مستقیم دارای مصلحت نیست بلکه مصلحت در غیر آن است؛ برای مثال، ' فاغسلوا ' در آیه شریفه «و اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم» اصالتا ًو به طور مستقیم در مقام بیان وجوب وضو است، اما خود وضو مصلحت ندارد بلکه وضو مقدمه نماز است.

منابع

 1. شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 196
 2. نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 324
 3. اصطلاحات الاصول : صفحه 281
 4. تحریرالمعالم : صفحه 60
 5. آراؤنا فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 154
 6. ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 282
 7. سیری کامل در اصول فقه جلد 5 : صفحه (238-285)
 8. بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 221
 9. تقریرات اصول جلد -2 : صفحه (73-74)
 10. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 82
 11. کفایة الاصول : صفحه 135
 12. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 368
 13. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 80
 14. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «واجب غیری ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

واجب ترشحی، واجب مقدمی

اعم

واجب ( اصول فقه )

وابسته

ملاک غیریت، واجب نفسی ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واجب غیری ( اصول فقه ) به زیرصفحه واجب غیری ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آراؤنا فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 154
 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 166، 168، 169، 172، 174
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 329
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 281
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 72، 82، 248، 252، 256
 • الاصول جلد 2 : صفحه 143
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 53
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 368، 398، 399
 • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 80
 • الفوائد الحائریة : صفحه 181
 • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 377، 538، 550، 556، 560
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 357
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 255
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 158
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 301، 304، 388، 391، 392، 395
 • ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 282
 • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 60، 61
 • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 221، 222، 225، 229، 230، 232، 233، 241، 242، 243، 244، 247، 249
 • تحریرالمعالم : صفحه 60
 • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 263، 265، 266، 270، 273
 • تقریرات اصول جلد -2 : صفحه (73-74)
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 242، 243، 247
 • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 257، 275، 289
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 125، 349
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 252، 254، 257، 261، 262
 • سیری کامل در اصول فقه جلد 5 : صفحه (238-285)
 • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 170، 196
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 101، 102، 103، 104
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 368
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 219، 220، 222، 224، 335
 • کفایة الاصول : صفحه 135، 137
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 382، 383، 384، 395، 396
 • مقالات الاصول جلد 1 : صفحه 295
 • مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 1 : صفحه 371
 • منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 212، 238، 281
 • نهایة الاصول : صفحه 180، 181، 183
 • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 324، 329، 330