پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واجب عینی تسبیبی : واجب عینیِ غیر مشروط به امتثال مباشری و توسط شخص مکلّف

واجب عینی تسبیبی، مقابل واجب عینی مباشری، عملی است که از تمام مکلفان خواسته شده است، اما مباشرت در آن شرط نیست؛ یعنی لازم نیست خود شخص به طور مستقیم و بدون واسطه آن را انجام دهد بلکه اگر دیگران هم آن را از طرف او انجام دهند تکلیف از او ساقط می‌گردد، مانند: ادای دین که بر شخص مدیون واجب است، اما اگر شخص دیگری هم این بدهی را به نیابت از او بپردازد، از بدهکار تکلیف ساقط می‌شود، و یا مانند: قضای نماز و روزه پدر که بر پسر بزرگ واجب است، اما اگر دیگری آن را انجام دهد تکلیف از پسر بزرگ ساقط می‌گردد، و اگر دیگران این واجب عینی تسبیبی را انجام ندهند و خود شخص هم آن را به جا نیاورد فقط وی که این عمل بر او واجب شده عقاب خواهد شد.

منابع

  1. جلد 2 : صفحه (164-165)
  2. سیری کامل در اصول فقه جلد 5 : صفحه 442
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

واجب عینی ( اصول فقه )

وابسته

واجب عینی مباشری

منابع

  • جلد 3 : صفحه 445
  • جلد 2 : صفحه (164-165)
  • سیری کامل در اصول فقه جلد 5 : صفحه 442