پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"واجب شخصی"واژه زیر را بکار ببرید:

واجب عینی ( اصول فقه )