پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"هَجر از زوجه"واژه زیر را بکار ببرید:

کناره گیری از زوجه