پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نکاح شریف النسب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نکاح نسیبه

اعم

نکاح مستحب

وابسته

اذن ولی، اهل شرف ( فقه )، سادات، کفو در نکاح

منابع

  • تبصرة المتعلمین : صفحه 181، 182
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12 : صفحه 136
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 19 : صفحه 536
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 38 : صفحه 7، 18