پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"نصب ( قرار دادن )"واژه زیر را بکار ببرید:

گذاشتن