پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نسب شاهد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قرابت شاهد

اعم

احکام شهادت، نَسَب

وابسته

اسباب تهمت شاهد، شاهد ( فقه )، شهادت خویشاوند

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 427
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 153
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 74
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 447
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 341، 427
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 130
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 496
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 194