پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نزول قرآن به سبعة اَحْرُف» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نزول قرآن به هفت حرف

اعم

نزول قرآن

وابسته

حدیث سبعة اَحْرُف، سبعة اَحْرُف در مصاحف

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نزول قرآن به سبعة اَحْرُف به زیرصفحه نزول قرآن به سبعة اَحْرُف/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع