عملکردها

نذیر (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

نذیر (قرآن) : یکی از اوصاف قرآن

«نذیر» یکی از اسامی و صفات قرآن است: «بَشِیرًا وَنَذِیرًا...»؛ «بشارتگر و هشدار دهنده است» (فصلت// 4) .

«نذیر» به معنای آگاهی دادن از پیامدهای ناگوار کاری و چیزی، به منظور بازداشتن از انجام آن است. قرآن چون خبرهای ترس‌آور برای اهل کفر و عصیان دارد و در صدد بیان چیزی است که برای انسان عاقبت بدی دارد، و می‌خواهد بندگان را از ارتکاب آن‌ها برحذر دارد «نذیر» دانسته شده است.

منابع

 1. جمال القراء و کمال الاقراء جلد 1 : صفحه 175
 2. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 279
 3. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 181
 4. قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 51

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نذیر (قرآن) به زیرصفحه نذیر (قرآن)/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 181
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 279
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 344
 • المفردات فی غریب القرآن : صفحه 506
 • تاج العروس من جواهر القاموس جلد 7 : صفحه 516
 • تاریخ قرآن : صفحه 32
 • جمال القراء و کمال الاقراء جلد 1 : صفحه 175
 • شناخت قرآن از رهگذر قرآن : صفحه 159
 • فرهنگ لاروس جلد 2 : صفحه 2038
 • قرآن درآئینه اندیشه ها : صفحه 261
 • قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 51