پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

وجه تسمیه نذیر (قرآن) ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 صفحه 279