پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث درباره بینایی نابینا با خواندن دعا ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 295

حدیث درباره مدح تعظیم سالخورده و ترحم به خوردسال و قضای حوائج مؤمن نابینا ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 373

حجاب حضرت فاطمه علیها السلام در برابر نابینا ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 10 صفحه 258

حدیث درباره تفسیر آیه 061 نور درباره نفی حرج از نابینا ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 2 صفحه 14

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره ثواب رفع نیاز نابینا ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 1 صفحه 248