پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نابینا» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعمی، عمیاء، کور، مکفوف

اعم

انسان ناقص

وابسته

اذان نابینا، امامت نابینا، پوشش عورت از نابینا، تحکیم نابینا، جنایت نابینا، جهاد نابینا، چشم نابینا، زنای نابینا، سرقت نابینا، شهادت نابینا، صید نابینا، غسل میت توسط نابینا، قصاص نابینا، قضاوت نابینا، نماز جمعه نابینا، نماز نابینا، وصیت به نابینا

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نابینا به زیرصفحه نابینا/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 30 : صفحه 296
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 249
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 21 : صفحه 206