پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث رفع قلم از حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره کودک و مجنون و نائم ، منابع:

اجتهاد در مقابل نص صفحه 178

تعبیر غافل به نائم در حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله ، منابع:

مراحل اخلاق در قرآن صفحه 32