پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

انواع: انفال انواع و مصادیق مختلفی دارد که عبارتند از:

8. ارث بدون وارث.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 700

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «میراث بلاوارث» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ارث بلاوارث، مال بلاوارث

اعم

انفال ( فقه )، میراث ( موروث )

وابسته

اعتراض به نواب امام ( ع )، بلاوارث، تصرف ترکه، خمس میراث بلاوارث، شرایط ارث حاکم، ظهور وارث بلاوارث، گرفتن ارث توسط حاکم، وارث ( فقه )، وارث بلاوارث، ولای امامت، ولایت فقیه در مال بلا وارث

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 85
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 361
 • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 4 : صفحه 338
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 369
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 55
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 128
 • دوره مقدماتی حقوق مدنی : صفحه 84
 • ریاض المسائل جلد 3 : صفحه 306
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29 : صفحه 221
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-2 : صفحه 5، 13، 83
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 54، 107، 129
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 700
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3588
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 464
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 17 : صفحه 12، 46
 • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 492