عملکردها

مکرّمه (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

مکرّمه (قرآن) : یکی از اوصاف قرآن

«مکرّمه» اسم مفعول از باب «تفعیل» به معنای عزیز و شریف، یکی از اسامی و صفات قرآن است: «فی‏ صُحُفٍ مُکَرَّمَةٍ»؛ «در الواح پر ازرشی ثبت است» (عبس// 13) .

ثبت و کتابت آیات قرآن پیش از نازل شدن بر پیغمبر (ص) در الواح و اوراق گرانقدر، سبب اطلاق صفت «مکرّمه» بر قرآن کریم است.

نیز ر.ک:صحف (قرآن).

منابع

 1. المفردات فی غریب القرآن : صفحه 441
 2. قاموس قرآن جلد 6 : صفحه 105
 3. تفسیر نمونه جلد 26 : صفحه 134
 4. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 181
 5. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 276
 6. پژوهشی در تاریخ قرآن کریم : صفحه 27
 7. قرآن درآئینه اندیشه ها : صفحه 260
 8. تاریخ قرآن : صفحه 32

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 181
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 276
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 346
 • المفردات فی غریب القرآن : صفحه 441
 • تاریخ قرآن : صفحه 32
 • تفسیر نمونه جلد 26 : صفحه 134
 • قاموس قرآن جلد 6 : صفحه 105
 • قرآن درآئینه اندیشه ها : صفحه 260
 • پژوهشی در تاریخ قرآن کریم : صفحه 26، 27