پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مکروهات نماز

وابسته

سجده نماز، مستحبات سجده نماز، واجبات سجده نماز

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 111
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 309
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 121
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 225
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 270
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 400
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 17، 41