پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

به طور کلی، نزول وحی مختصّ مکانی خاص نبوده و هر جا لازم بود فرشته وحی نازل می‌شد؛ لذا برخی از آیات و سوره‌ها در سفر و بعضی در حَضَر، گاهی در زمین و گاهی در آسمان، گاهی در میان مردم و گاهی در خلوت فروفرستاده می‌شد. همچنین در حالات مختلف اتفاق می‌افتاد؛ به‌این‌گونه که گاهی پیامبر اکرم (ص) سوار بر مرکب بود یا مشغول شستن سر یا خوردن غذا یا بر فراز منبر که وحی بر آن حضرت نازل می‌شد. در یک کلام، در هر لحظه و مکانی ممکن بود وحی الهی نازل شود.

نیز ر. ک: زمان‌های نزول قرآن.

منابع

 1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (36-90)
 2. تاریخ قرآن : صفحه (106-108)
 3. قرآن در اسلام : صفحه 168

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مکان‌های نزول قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

امکنه نزول قرآن، محل‌های نزول قرآن، مواطن نزول قرآن، مواقع نزول قرآن

وابسته

نزول قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مکان‌های نزول قرآن به زیرصفحه مکان‌های نزول قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آموزش علوم قرآن جلد 1 : صفحه 17
 • اصول التفسیر و قواعده جلد 1 : صفحه 152
 • اصول التفسیر و قواعده جلد 13 : صفحه 80
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (36-90)
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 192، 197، 230
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 132
 • تاریخ جمع قرآن : صفحه 198
 • تاریخ قرآن : صفحه (106-108)، 601
 • علوم القرآن : صفحه 28
 • قرآن در اسلام : صفحه 168