پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

موضوع اصول فقه : ادله اربعه یا حجت در فقه یا…

موضوع علم، هر چیزی است که در آن علم، از عوارض ذاتی آن بحث می‌شود. این تعریف، مورد قبول علمای منطق است، اما علمای اصول، در لزوم وجود موضوع برای هر علمی، اختلاف دارند؛ عده‌ای معتقدند لازم نیست هر علمی موضوع داشته باشد، اما برخی بر این باورند که وجود موضوع برای هر علمی لازم است، اما در لزوم وحدت موضوع و عدم آن اختلاف دارند؛ مشهور اصولیون معتقدند موضوع علم، باید امر واحدی باشد، زیرا وحدت هر علمی، به وحدت موضوع آن است، اما گروهی از متأخرین، از جمله مرحوم ' آخوند خراسانی ' اعتقاد دارند یک علم می‌تواند دارای چند موضوع باشد، زیرا وحدت علم را به وحدت غرض آن می‌دانند.

با توجه به مطالب یاد شده، افرادی مانند مرحوم ' آخوند '، موضوع علم اصول را، موضوعات مسائل آن می‌دانند که غرض همه آنها یکی است، اما کسانی که موضوع علم را واحد می‌دانند، در تعیین موضوع علم اصول، به شرح زیر، اختلاف نموده‌اند:

1. برخی، موضوع علم اصول را ' ادله اربعه ' می‌دانند؛ این افراد خود به دو گروه تقسیم می‌شوند:

أ: مشهور اصولیون، موضوع علم اصول را ' ادله اربعة بما هی ادله ' می‌دانند؛

ب: مرحوم ' صاحب فصول ' موضوع علم اصول را ' ذات ادله اربعه ' می‌داند.

2. برخی دیگر، موضوع علم اصول را ' مطلق ادله ' دانسته و آن را در ادله اربعه منحصر نمی‌کنند.

3. گروهی از متأخرین، موضوع علم اصول را ' حجت در فقه ' می‌دانند.

منابع

 1. مبادی فقه و اصول : صفحه (19-20)
 2. اصول الفقه جلد 1 : صفحه (16-17)
 3. کفایة الاصول : صفحه (21-24)
 4. شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه (22-24)
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «موضوع اصول فقه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

موضوع علم اصول، موضوع علم اصول فقه، موضوعات علم اصول فقه

وابسته

اصول فقه ( حوزه اصلی )، قاعده الواحد ( اصول فقه )، محمول اصول فقه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه موضوع اصول فقه به زیرصفحه موضوع اصول فقه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 3، 9
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 263، 264
 • اصول الاستنباط : صفحه 49
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه (16-17)
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 15، 16
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 8
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 46
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 25، 26
 • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 33، 34، 37
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 13
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 27، 28، 29، 364
 • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 17
 • بحوث فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 37، 52
 • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 7، 13
 • تقریرات اصول : صفحه 14
 • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 12، 13
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 45، 159
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 10
 • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه (22-24)
 • عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 28
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 14
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 544
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 19، 20، 23، 26، 28
 • کفایة الاصول : صفحه (21-24)
 • مبادی فقه و اصول : صفحه (19-20)
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 23، 28، 29، 31
 • مقالات الاصول جلد 1 : صفحه 52
 • نهایة الاصول : صفحه 15
 • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 18، 19