پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

محمول اصول فقه : احکام متعلق به موضوعات اصولی

مراد از محمول اصول فقه، همان محمولات مسائل آن است؛ به بیان دیگر، احکامی است که بر موضوعات اصولی بار می‌گردد، مانند: حجیت، در قضیه ' خبر واحد حجت است ' و یا مانند ' اقتضای فساد '، در قضیه ' نهی از عبادت مقتضی فساد است ' و یا سایر محمولات، مثل: جواز اجتماع امر و نهی و یا ظهور صیغه امر در وجوب و اِجزا.

منابع

  1. محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 19
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

اصول فقه ( حوزه اصلی )، موضوع اصول فقه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه محمول اصول فقه به زیرصفحه محمول اصول فقه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 19