عملکردها

موضوعات عرفی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

موضوعات عرفی : الفاظ دارای مفاهیم عرفی و فاقد وضع خاص شرعی

موضوعاتی که مخترع آنها شرع نباشد موضوعات عرفی نامیده می‌شود، زیرا تشخیص مفاهیم و تعیین مصادیق آنها به عهده عرف است. از این رو بر فقیه لازم است برای تشخیص و تحدید آنها به عرف مراجعه کند تا در فهم آن مفاهیم دچار لغزش و اشتباه نگردد.

الفاظی همانند ' اناء '، ' صعید '، ' فقیر '، ' سبیل الله '، و… از مفاهیم عرفی می‌باشد و به نظر می‌رسد بیشتر موضوعات در باب معاملات، موضوعات عرفی است.

منابع

  1. تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 19
  2. مبادی فقه و اصول : صفحه 222
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

عرف ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه موضوعات عرفی به زیرصفحه موضوعات عرفی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 19
  • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 575، 581، 585
  • مبادی فقه و اصول : صفحه 222
  • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 238، 240