پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مورد استصحاب"واژه زیر را بکار ببرید:

مجرای استصحاب