پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

مجرای استصحاب : مورد صلاحیت دار برای جریان یافتن اصل استصحاب در آن

مجرای استصحاب، به معنای محل جریان اصل عملی استصحاب می‌باشد، و آن در جایی است که شک حالت سابقه دارد؛ به بیان دیگر، هرگاه مکلفِ شاک، دلیل قطعی و یا اماره معتبر بر حکم شرعی واقعی نداشته باشد و این شک او دارای حالت سابقه باشد، باید از راه به کارگیری اصل عملی استصحاب، وظیفه خود را تعیین نماید.

منابع

 1. الموجز فی اصول الفقه جلد 1,2 : صفحه 367
 2. الاستصحاب فی الشریعة الاسلامیة : صفحه 235
 3. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 242
 4. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 435
 5. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 5 : صفحه 152
 6. اصول الاستنباط : صفحه 267
 7. اصول الاستنباط : صفحه 205
 8. الوصول الی کفایة الاصول جلد 5 : صفحه 12
 9. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه (13-16)
 10. منتقی الاصول جلد 6 : صفحه 179
 11. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مجرای استصحاب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مجاری استصحاب، مورد استصحاب، موضوع استصحاب ( مجرا )

اعم

مجاری اصول عملی

وابسته

اصل استصحاب ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مجرای استصحاب به زیرصفحه مجرای استصحاب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آراؤنا فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 106
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 131، 189، 190، 196، 346، 387، 388، 389، 393، 395، 396، 398، 399، 408، 409، 411، 414، 423، 424، 425، 429، 439، 441، 442، 443، 446، 447، 453
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 253
 • اصول الاستنباط : صفحه 205، 267
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 242، 250، 252، 279
 • الاستصحاب فی الشریعة الاسلامیة : صفحه 235، 267
 • الحاشیة علی استصحاب القوانین : صفحه 34، 36، 39، 62، 65، 66، 67، 68، 69، 72، 73، 74، 77، 78، 94، 167، 178، 185، 186، 187، 200، 201، 203، 204، 207، 241
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 322
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 90، 93، 146، 218
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه (13-16)
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 7، 15
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 183
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 187، 188، 189
 • الموجز فی اصول الفقه جلد 1,2 : صفحه 367
 • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 214
 • الوصول الی کفایة الاصول جلد 5 : صفحه 12
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 314، 315، 316، 360، 374، 410، 449
 • بحوث فی علم الاصول جلد 5 : صفحه 359، 361
 • بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 80، 127، 231
 • تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 121، 390
 • تقریرات اصول : صفحه 126
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 221
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 513
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 435
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 486، 500، 501، 515
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 107، 254، 353، 354، 365، 385
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 310
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 553، 598، 680، 684
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 131، 182، 260، 516
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 243
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 24، 71، 72
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 249، 289، 328
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 9، 24، 25، 33، 39، 40، 44، 47، 88، 95، 100، 138، 170، 175، 177، 203، 226، 236
 • منتقی الاصول جلد 5 : صفحه 67، 285
 • منتقی الاصول جلد 6 : صفحه 16، 22، 23، 24، 143، 179، 211
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 5 : صفحه 152