پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ملزومات عقلی : امور دارای لوازم عقلی

ملزومات (جمع ملزوم) چیزهایی است که از وجود آنها وجود چیز دیگری لازم می‌آید.

ملزوم یا عقلی است و یا عادی و ملزوم عقلی چیزی است که عقل از وجود آن به وجود چیز دیگری حکم می‌نماید، مانند: ملازمه بین حکم عقل و شرع (کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع؛ هر آن چه را که عقل حکم کند، شرع هم طبق آن حکم می‌کند) . در این ملازمه، نزد عقل یک رابطه لزومی میان حکم عقل و حکم شرع به اثبات رسیده است که ' ملزوم عقلی ' همان حکم عقل و ' لازم عقلی ' آن، حکم شرعی است.

منابع

  1. شرح اصول فقه جلد 2 : صفحه 91
  2. شرح اصول فقه جلد 2 : صفحه (14-15)
  3. آشنایی با علوم اسلامی (3جلد) جلد 3 : صفحه 53
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

ملازمات عقلی

منابع

  • آشنایی با علوم اسلامی (3جلد) جلد 3 : صفحه 53
  • شرح اصول فقه جلد 2 : صفحه (14-15)، 91
  • مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 1 : صفحه 327