پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ملازمات عرفی : تلازم عرفی میان دو یا چند چیز

ملازمات عرفی، مقابل ملازمات عقلی، شرعی و اتفاقی بوده و عبارت است از همراهی میان وجود دو یا چند چیز بر اساس حکم عرف و عادت، مانند: ملازمه میان اتفاق نظر رئیس و زیردستان وی.

منابع

 1. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 144
 2. بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 309
 3. فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 200
 4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ملازمات عرفی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ملازمات عادی

وابسته

ملازمات عقلی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ملازمات عرفی به زیرصفحه ملازمات عرفی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • جلد 1 : صفحه 406، 503
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 48
 • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 309
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 200
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 144
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 200
 • کفایة الاصول : صفحه 289
 • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 397
 • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 82